Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient / Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach działalności marketingowej Dynamic Marketing Studio.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Dynamic Marketing Studio – dalej zwane DMS, podmiot zajmujący się marketingiem internetowym, dostępny pod adresem www.dynamic-marketing.pl. DMS działa w ramach Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” (zwany dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442857, numer NIP: 5213641211, numer REGON: 14643346700000, reprezentowaną przez Michała Jeziorskiego – Prezesa Zarządu.
 4. Zleceniobiorca – Dynamic Marketing Studio.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług, określające szczegółowy zakres usług marketingowych.
 8. BOK – Biuro Obsługi Klienta.
 9. Zaliczka – 25% wartości zlecenia netto w przypadku Zamówień przekraczających wartość 200 zł.
 10. Podpis Elektroniczny – prawomocny podpis złożony online poprzez platformę podpisz.to.
 11. Korekta – każdorazowa zmiana koncepcji projektu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Klientem, a DMS w zakresie świadczenia usług marketingowych, a w szczególności:
  1. warunki składania zamówień,,
  2. warunki i formy płatności,
  3. uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy,
  4. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu w zakładce regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. DMS świadczy usługi marketingowe za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Korzystanie z usług DMS jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie dostępu do internetu,
  2. posiadanie adresu e-mail,
  3. zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej,
  4. włączona obsługa javascript,
  5. akceptacja plików cookies.
 4. Usługi świadczone przez DMS polegają w szczególności na:
  1. opracowaniu Treści na zamówienie Klienta, w tym:
   1. artykułów,
   2. tłumaczeń
   3. grafik,
   4. infografik,
   5. treści multimedialnych,
  2. zarządzaniem mediami społecznościowymi Klienta,
  3. publikacji artykułów płatnych (sponsorowanych) i eksperckich artykułów gościnnych.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa DMS zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług dla osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 6. Informacje o usługach podanych na stronie internetowej DMS, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.).
 7. DMS w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu internetu, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Klient najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim zapoznał.
 9. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych, wykorzystywaniem plików cookies, przesyłaniem informacji handlowych, określa polityka prywatności.

III. Procedura zawarcia współpracy

 1. Każde zlecenie traktowane jest indywidualnie i dostosowywane do potrzeb Klienta, dlatego w celu zawarcia współpracy należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Biurem Obsługi Klienta DMS. Dane kontaktowe są dostępne w zakładce „kontakt” na stronie głównej serwisu:
  1. Telefon: +48 531 606 728
  2. E-mail: kontakt@dynamic-marketing.pl
 2. Wybór zamawianych usług przez Klienta jest dokonywany poprzez rozmowę telefoniczną z BOK.
 3. Po ustaleniu szczegółów z Klientem, na jego adres mailowy zostanie wysłane Podsumowanie zawierające wszystkie istotne elementy wchodzące w skład Zamówienia:
  1. Podstawa świadczenia usług ( Faktura VAT, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną),
  2. Wybrane usługi i produkty,
  3. Czas realizacji określonych usług,
  4. Jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów lub usług elektronicznych oraz dodatkowe koszty (jeśli występują),
  5. Wysokość zaliczki (jeśli występuje),
 4. Po telefonicznym lub mailowym potwierdzeniu zakresu usług marketingowych zawartych w Zleceniu, następuje zawarcie współpracy na podstawie:
  1. Umowy o świadczenie usług oraz faktury VAT lub
  2. Faktury VAT,
 5. Zawarcie Umowy o świadczenie usług między DMS a Klientem, następuje w przypadku, woli przynajmniej jednej ze stron. Wówczas Umowa taka zostanie wysłana do Zleceniodawcy za pośrednictwem:
  1. Portalu podpisz.to. Wówczas Klient jest zobowiązany do bezpłatnej rejestracji na tej platformie internetowej. Następnie wystarczy złożyć podpis elektroniczny, a umowa staje się prawomocna,
  2. Poczty elektronicznej – e-mail. Należy złożyć fizyczny podpis, na wydrukowanym dokumencie i odesłać jego skan na adres: kontakt@dynamic-marketing.pl. Następnie wydrukowaną i podpisaną umowę wysłać na adres Fundacji (Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, Wały Piastowskie 1, lok. 812, 80-855 Gdańsk) w dwóch egzemplarzach. Oba zostaną podpisane przez przedstawiciela DMS, a jeden z nich odesłany do Klienta,
 6. Świadczenie usług na podstawie Faktury VAT:
  1. Faktura zostanie wystawiona Klientowi przez Zleceniobiorcę po zaakceptowaniu warunków współpracy zawartej w Podsumowaniu poprzez e-mail potwierdzający,
  2. Płatna w ciągu 7 dni roboczych od daty wystawienia faktury, chyba, że strony ustalą inaczej.

IV. Realizacja zlecenia

 • DMS zobowiązuje się wykonać zlecenie z zachowaniem należytej dbałości i staranności.
 • DMS będzie wykonywało Zlecenie osobiście lub przez wskazane osoby trzecie.
 • DMS ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonywane przez osoby trzecie, którym powierzył wykonanie poszczególnych czynności na rzecz Zleceniodawcy.
 • Klient zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich niezbędnych środków i informacji, które umożliwią wykonanie zlecenia.
 • DMS deklaruje, że wszelka twórczość tj. teksty, grafiki, infografiki itd. pochodzą z legalnego źródła i stanowią wyłączną własność autorską firmy.
 • DMS zobowiązuje się w całości zrzec majątkowych praw autorskich dotyczących usług i produktów zawartych w Zleceniu, na rzecz Zleceniodawcy.
 • Czas realizacji usług i produktów zależy od indywidualnego zlecenia i jest określony na Umowie o świadczeniu usług i/lub w e-mailu podsumowującym.
 • Klient będzie na bieżąco informowany o zakończeniu kluczowych etapów zlecenia z prawem wglądu w treść oraz jej korekty.
 • W przypadku zamówień copywriterskich ostateczna liczba znaków ze spacjami może się różnić od wartości podanej w wytycznych od klienta (maksymalna różnica nie może jednak przekroczyć 20%).
 • Po ukończeniu realizacji zlecenia klient otrzymuje informację o ostatecznej sumie na jaką zostanie wystawiona faktura VAT.
 • Po zatwierdzeniu przez klienta ostatecznej sumy na fakturze VAT lub umowie wszelkie poprawki do realizowanych działań są odpłatne.
 • Klientowi przysługuje nieograniczona ilość poprawek błędów wynikających z niepoprawnej pisowni, aż do jego pełnej satysfakcji.
 • Odpłatność i ewentualny koszt pozostałych korekt są rozpatrywane indywidualnie.
 • Po zrealizowaniu zlecenia, Klient otrzymuje e-mail lub link z załączonym projektem w najwyższej możliwej jakości.

V. Prowadzenie social mediów

 1. DMS świadczy usługi obejmujące marketingowe prowadzenie portali społecznościowych Klienta tj.:
  1. Facebook
  2. LinkedIn
  3. Instagram
  4. Twitter
  5. Youtube
  6. TikTok
 2. Klient wyraża zgodę na udostępnienie praw administratora do profilu społecznościowego osobie reprezentującej firmę DMS i przez nią wskazaną.
 3. DMS zobowiązuje się korzystać z profilu społecznościowego Klienta tylko i wyłącznie w celach promowania marki i/lub produktów Klienta.
 4. DMS zobowiązuje się do nieudostępniania danych logowania oraz hasła osobom trzecim.
 5. DMS zobowiązuje się do niezwłocznego zaprzestania korzystania z profilu społecznościowego Klienta po zakończeniu zlecenia i na jego wyraźne życzenie.
 6. W przypadku zlecenia zawierającego świadczenie usług promocji sponsorowanej na platformie Facebook, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów kampani reklamowej z góry. Kwota jest ustalana indywidualnie w zależności od wymagań marketingowych Klienta.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Wszelkie ceny za produkty i usługi elektroniczne są podawane do wiadomości Klienta zarówno w cenach netto, jak i brutto na umowie o świadczeniu usług elektronicznych lub Fakturze VAT.
 2. Wszystkie ceny są podawane w polskiej walucie (PLN), euro (EUR) lub dolarze amerykańskim (USD).
 3. Cena promocji sponsorowanych na platformie Facebook może różnić się od cen podanych na stronie internetowej i jest zależna od kursu dolara amerykańskiego (USD).
 4. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty na rzecz DMS przelewem na konto bankowe podane poniżej:

Adres do płatności w Polskim Złotym (PLN) i dolarze amerykańskim (USD):BRE Bank Polska S.A.Nazwa: Fundacja na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” – Dynamic Marketing StudioNumer konta: 02 1140 0026 0000 5433 5900 5292Tytuł: Imię i Nazwisko, nazwa firmy oraz numer faktury lub proformy Adres do płatności w Euro (EUR):BRE Bank Polska S.A.Nazwa: Fundacja na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” – Dynamic Marketing StudioNumer konta: 29 1140 1010 0000 5433 5900 5005Tytuł: Imię i Nazwisko, nazwa firmy oraz numer faktury lub proformy

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je do Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” Oddział w Gdańsku na adres: 80-855 Gdańsk ul. Wały Piastowskie 1, lok. 812.
 2. Prawo to nie obowiązuje w przypadku wyjątków podanych w kolejnym punkcie.
 3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. O świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Wszystkie usługi i produkty elektroniczne świadczone przez DMS drogą elektroniczną są unikatowe i w pełni spersonalizowane na potrzeby danego Klienta, dlatego prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w każdym czasie do momentu zawarcia współpracy, ale odnosi się ono tylko i wyłącznie do usług i produktów elektronicznych, nad którymi prace nie zostały jeszcze rozpoczęte.
 5. Oświadczenia i wnioski są rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od momentu ich odbioru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zachowuje pełnię praw autorskich do produktów i usług elektronicznych, które nabył w trakcie trwania współpracy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy opłata jest uzależniona od stopnia zrealizowania projektu
  1. jeżeli jest mniejszy niż 25% lub zlecenie zostało opłacone z góry DMS zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy na konto bankowe Klienta, po odliczeniu wynagrodzenia za wykonane świadczenia w terminie do 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia.
  2. większy niż 25% Klient jest zobowiązany do wyrównania wartości wykonanych na jego rzecz usług pod warunkiem, że Zlecenie nie zostało opłacone z góry (wtedy patrz poprzedni punkt).

VIII. Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych

 1. Reklamacje dotyczące usług i produktów świadczonych przez DMS powinny być zgłaszane jak najszybciej jak to możliwe za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kontakt@dynamic-marketing.pl lub telefonicznie na numer BOK : +48 531 606 728 , w celu szybkiego wyeliminowania nieprawidłowości.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. W przypadku wiadomości mailowej w tytule musi znajdować się słowo „Reklamacja”.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji lub na podany numer telefonu.
 5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w treść świadczonych usług oraz ich korekty co jest wyjaśnione w punkcie IV.8 niniejszego regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Wszelkie spory między Klientem i Usługodawcą będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla Usługodawcy.
 3. Regulamin może ulegać okresowym zmianom, o których Klient będzie informowany poprzez pocztę elektroniczną
 4. Jeżeli Klient, nie zaakceptuje wprowadzonych zmian, wówczas do dnia wejścia w życie zmian ma prawo złożyć oświadczenie o zakończeniu współpracy, co wymaga dochowania formy pisemnej lub wiadomości e-mail nadanych na następujące adresy kontaktowe: kontakt@dynamic-marketing.pl.
 5. Klient oświadcza, że zapoznał się z tym Regulaminem, załącznikami do Regulaminu, w tym regulaminami, do których umieszczono odwołania, jak też polityką prywatności Usługodawcy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2019